dự thảo

Quy định mới về công tác phí

Quy định mới về công tác phí

Về phụ cấp lưu trú, mức phụ cấp lưu trú để trả cho người đi công tác là 200.000 đồng/ngày; cán bộ, công chức, viên chức ở đất liền được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo

Công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về cho vay ngoại tệ

Công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về cho vay ngoại tệ

Việc sớm công bố định hướng cơ chế này một mặt giúp doanh nghiệp xuất khẩu nắm chủ trương để chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch kinh doanh năm tới; mặt khác, có thể còn nhằm mục đích