giải quyết nợ xấu

Nợ xấu sẽ được xử lý như thế nào

Nợ xấu sẽ được xử lý như thế nào

Và tính từ cuối năm 2012 đến tháng 8/2016, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 548,5 nghìn tỷ đồng nợ xấu; trong đó phần bán cho VAMC là 220 nghìn tỷ đồng, chiếm 40,14%;