Merchant

Cơ sở chấp nhận thẻ (Merchant) là gì?

Cơ sở chấp nhận thẻ (Merchant) là gì?

Là các thành phần kinh doanh hàng hoá và dịch vụ có ký kết với Ngân hàng thanh toán về việc chấp nhận thanh toán thẻ như: nhà hàng, khách sạn, cửa hàng… Các đơn vị này phải trang bị