mua bán nợ

Vẫn không bỏ điều kiện kinh doanh của dịch vụ mua bán nợ

Vẫn không bỏ điều kiện kinh doanh của dịch vụ mua bán nợ

Để đảm bảo thống nhất quản lý và phản ánh đầy đủ các hoạt động kinh doanh vàng đang được Ngân hàng nhà nước quản lý, dự thảo hợp nhất các ngành, nghề kinh doanh vàng đang được quy định