mức công tác phí

Quy định mới về công tác phí

Quy định mới về công tác phí

Về phụ cấp lưu trú, mức phụ cấp lưu trú để trả cho người đi công tác là 200.000 đồng/ngày; cán bộ, công chức, viên chức ở đất liền được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo